субота, 19 серпня 2017 р.

Чи мають права вчителі?trbschool3.ucoz.com/0012/1/prava_vchiteliv.doc

ПРАВА ВЧИТЕЛІВ

Наводимо орієнтовний зразок із локального нормативного акта «Правила шкільного життя»


Учитель, класний керівник має право на:
1. Захист професійної честі та гідності.


(Закон України «Про освіту», ст. 55 п. 1; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене поста­новою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964.)

 2. Захист людської гідності, якщо воно по­рушено з боку адміністрації, учня або його батьків (законних представників).

(Конституція України, ст. 28.)

 3. Участь в управлінні школою відповідно до ста­туту школи.

(Закон України «Про загальну середню освіту», ст. 39; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 63, 64.)

4. Висловлювання в коректній формі (усно або письмово) критичних зауважень про діяльності будь-якого працівника школи або системи освіти. Вносити пропозиції керівництву школи щодо поліпшення на­вчально-виховної роботи. Висловлювання претензії до дитини в делікатній формі.

5. Умови для здійснення навчально-виховного про­цесу, одержання робочого місця, обладнаного від­повідно до санітарно-гігієнічних норм і норм охорони праці, постаченого необхідними посібниками.

 (Закон України «Про освіту», ст. 57; Кодекс законів про працю України, ст. 21.)

6.   Висування своєї кандидатури на будь-яку виборну посаду в педагогічному колективі.

  (Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від  14 червня 2000 р. № 964.)

7.  Свободу вибору й використання методик навчання та виховання, навчальних підручників, посібників і матеріалів.

(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 р. пп. 35, 65; Закон України «Про освіту», ст.. 55 п. 1; Положення про загальноосвітній на­вчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Мі­ністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 45.)

8.  Свободу вибору методів оцінювання навчальних досягнень учнів.

(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 р. п. 65; Положення про загаль­ноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 34.)

9.  Свободу вибору змісту; обсягу та характеру домашніх завдань.

(Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 32.)

10. Установлення вимог до поведінки учнів на заняттях, дотримування ними законодавства, моральних, етичних норм. Ці правила не повинні ущемляти
достоїнство
учня та суперечити статуту школи та чинним правилам.

(Конвенція про права дитини, ст. ст. З, 19.)

11.         Відмова від адміністративних доручень, не пов'язаних із виконанням своїх посадових обов'язків і конкретних зобов'язань.

(Закон України «Про загальну середню освіту», ст. 26, п. 3; Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 49; Кодекс зако­нів про працю України, ст. 31.)

12.         Конфіденційність дисциплінарного розслідування, за винятком випадків, що ведуть до заборони займатись педагогічною діяльністю, або при необхідності захисту інтересів у учнів; ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його
роботи, давати
з них пояснення.

(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 р. п. п. 39, 46, 47, 50, 68.)

13. Творчість, ініціативу в освоєнні освітніх і розвивальних програм.

(Рекомендація ЮНЕСКО від 05. 10. 1966 р. «Про поло­ження вчителів», п. 61.)

14. Звертання індивідуально або у складі групи осіб до Уповноваженого з прав учасників освітнього процесу, у конфліктну комісію, в будь-які вищі інстанції Із заявами, пропозиціями, скаргами.

(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05.10.1966 р. п. 50; Конституція України, ст. 40.)

15.         Попередження про заміну уроків заздалегідь.

16. Відгули за роботу у вихідні та святкові дні. Оплату праці в неробочі дні відповідно до чинного законодавства України.

(Кодекс законів про працю України, ст. 31.)

17.         Захист від невиправданого втручання батьків(законних представників) учня в коло професійних обов'язків учителя.

(Спільна Рекомендація МОП/ЮНЕСКО щодо статусу вчителів від 05. 10. 1966 р. п. 67.)

Вимагати:

   Від батьків (законних представників) відвідування батьківських зборів, створення нормальних умов для навчання та розвитку дитини.

 (Положення про за­гальноосвітній навчальний заклад, затверджене по­становою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 55: Сімейний кодекс України, ст. 155).

   Від  учнів оволодіння знаннями, уміннями, прак­тичними навичками в обсязі не меншому, ніж зазна­чено Державним стандартом, дотримання правил шкільного життя.

(Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 964, ст. 43).